Kitkan viisaat

Yleisöluento Kemin Lapin kalastus- ja nautintaoikeudet PDF Tulosta Sähköposti
29.11.2011 13:44

Kitkan Viisaat ry järjestää avoimen yleisöluennon koskien Kuusamon ns. Maaselän ja Kitkan lapinkylien vanhoja nautintaoikeuksia. Luento pidetään tulevana lauantaina (3.12.) Kuusamo hotellin Siika-salissa klo 13.00 alkaen. Luennon teemana ovat ne kalastusoikeuksiin liittyvät kysymykset, jotka liittyvät alueen vanhempaan asutushistoriaan. Kysymys on siitä, mikä merkitys kalastusoikeuksien kannalta tulisi antaa sille, että nykyisten Kuusamon, Sallan ja Posion alueet sijaitsivat 1600- ja 1700-luvuilla Pohjois-Suomea halkoneen lapinrajan pohjoispuolella ja kuuluivat nk. lapinkylien alueisiin. Toinen luennon teema liittyy alueelle erityisesti 1700-luvulla perustettujen uudistilojen kalastusoikeuksien selvittämiseen.

Ennen vuoden 1673 Lapinmaiden uudisasutusplakaattia ja suomalaisten uudisasukkaitten saapumista, lapinkyliä asuttaneilla metsälappalaisilla (nyk. metsäsaamelaiset) oli yksioikeus käyttää kylän aluetta muun muassa kalastukseen. Tällainen erityinen kalastusoikeus tunnustettiin oikeuskäytännössä vielä 1700-luvulla alueen alkuperäisväestöön kuuluville henkilöille. Myöhemmin tämä oikeus ”unohtui” mutta vuonna 1978 perustuslakivaliokunta totesi, että tällainen maanomistuksesta riippumaton kalastusoikeus on edelleen olemassa ja että kysymyksessä on perustuslaissa tarkoitettu, omaisuudensuojan piiriin kuuluva oikeus. Perustuslakivaliokunnan lausunto liittyi Pohjois-Lapin kalastusoikeuksia koskevaan lainsäädäntöön mutta samat perusteet koskevat myös muita sellaisia alueita, jotka aikoinaan kuuluivat lapinkylien alueisiin. Myös se asiakirjanäyttö, joka perusteella valiokunta katsoi, että tällainen kalastusoikeus on olemassa, koski ensisijaisesti keski- ja etelälapin alueella sijainneita lapinkyliä. Nykyisessä kalastuslaissa tästä oikeudesta on säädetty lain 12 §:ssä, jonka mukaan kolmen pohjoisimman kunnan alueella asuvalla henkilöllä on maksuton kalastusoikeus kyseisissä kunnissa sijaitsevissa valtion vesissä. Luennossa selvitetään, mihin kuvatunlainen kalastusoikeus perustuu, mitä alueita tällaisen kalastusoikeuden voidaan katoa koskevan, mikä sen suhde on vesialueen omistajan kalastusoikeuteen sekä sitä, keille tällaisen oikeuden voitaisiin nykyaikana katsoa kuuluvan.

Luennon toinen teema liittyy uudistiloille erityisesti 1700-luvuilla vahvistettuihin kalastusoikeuksiin. Kalastuslain 13 §:n mukaan ylimuistoisella nautinnalla tai muuten laillisesti saatu oikeus kalastuspaikkaan tai kalastukseen toisen kylän rajan sisällä tai kylänrajan ulkopuolella jää edelleen voimaan sellaisena kuin sitä on vanhastaan käytetty. Luennossa käydään korkeimman oikeuden oikeuskäytännön kautta lävitse sitä, millä edellytyksillä tällaiset uudistiloille aikoinaan myönnetyt kalastusoikeudet voidaan saada vahvistettua nykyisille tiloille. Asialla on käytännön merkitystä siitä syystä, että aikaisemmin suoritetuissa vesipiirirajankäynneissä ei juurikaan kiinnitetty huomiota yksittäisille taloille kuuluneiden erityisperusteisten kalastusoikeuksien selvittämiseen ja vahvistamiseen vaan pääpaino oli vesialueiden jaossa.   Luento perustuu uuden kalastuslain valmisteluun liittyvään, vuosina 2009-2011 tehtyyn selvitykseen. Selvityksen tekijä ja luennoitsija on tutkija Juha Joona Lapin yliopiston Arktisen Keskuksen Pohjoisen ympäristö - ja vähemmistöoikeuden instituutista. Hän on kirjoittanut tutkimuksiaan mm. Oikeusministeriön selvitykseen ”Entisten Tornion ja Kemin lapinmaihin kuuluneista maa- ja vesioikeuksista” ja ”Pohjois-Lapin erityisistä kalastuskysymyksistä”.   Luento on avoin kaikille. Tervetuloa perehtymään vanhojen lapinkylien Maaselän (Kuusamo) ja Kitkan (Posio), Kuolajärven (Salla) mielenkiintoiseen historiaan ja sen nykypäivään kantaviin heijastuksiin maa-, vesi- sekä kalastusoikeuskysymyksissä.

 

Toimintaa tukevat

Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki