Kitkan viisaat

Kitkan Viisaat Ry:n säännöt PDF Tulosta Sähköposti

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Kitkan Viisaat ry ja sen kotipaikka on Kuusamo.

2 § TARKOITUS

Kitkan Viisaat ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, voittoa tavoittelematon yhdistys, joka toimii Kuusamossa ja Posiolla. Yhdistyksen tarkoituksena on Kitkajärven ja Kitkajoen vesistöalueen luonto- ja virkistyskäyttöarvojen turvaaminen pyrkimyksenä veden erinomainen laatu.

3 § TOIMINTAMUODOT

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • edistää yleistä vastuullisuutta, mielenkiintoa ja innostuneisuutta vesiluontoa
  kohti toimimalla monipuolisesti puhtaan Kitkajärven vesistöalueen hyväksi
 • ylläpitää ja kehittää vuorovaikutteista verkostoa asiantuntijoiden, rantaasukkaiden
  ja järvenkäyttäjien kesken.
 • edistää Kitkajärven vesistöalueen suojelua, kunnostamista, hoitoa,
  ympäristövastuullista elinkeino- ja virkistyskäyttöä aktiivisella toiminnalla,
  tutkimuksella ja tiedottamisella
 • tekee esityksiä ja aloitteita viranomaisille ja antaa tarvittaessa lausuntoja

4 § TALOUDELLINEN TOIMINTA

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi tarvittaessa asianmukaisen luvan saatuaan:

 • kerätä jäsen- ja kannatusjäsenmaksuja sekä yksityisiltä henkilöiltä että
  yhteisöiltä
 • hakea avustuksia ja rahoituksia
 • kantaa pääsymaksuja järjestämistään tilaisuuksista
 • periä luentopalkkioita asiantuntijaesiintymisistä
 • harjoittaa julkaisutoimintaa
 • toimeenpanna arpajaisia, rahankeräyksiä ja muita tempauksia.
 • ottaa vastaan lahjoituksia,
 • hallita ja omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta
 • hankkia sponsoreita

5 § JÄSENET

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen
yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

6 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Ero astuu voimaan hallituksen päätöksen jälkeen.

7 § JÄSENMAKSU

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

8 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6-8 muuta varsinaista jäsentä sekä vastaava määrä henkilökohtaisia varajäseniä ja riittävä määrä muita varajäseniä. Hallituspaikkoja täytettäessä pyritään alueelliseen tasapuolisuuteen. Hallituksessa on oltava jäseniä sekä Kuusamosta että Posiolta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja muut toimihenkilöt. Hallitus voi halutessaan valita eri tehtäviin myös hallituksen ulkopuolisia yhdistyksen jäseniä. Yhdistyksellä voi olla hallituksen nimeämä toiminnanjohtaja sekä muita toimihenkilöitä. Toimihenkilöt eivät ole hallituksen jäseniä, mutta voivat toimia hallituksen esittelijöinä.

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan 2 vuodeksi kuitenkin siten, että ensimmäisen hallituksen jäsenistä on puolet puheenjohtajaa lukuun ottamatta erovuorossa yhden vuoden jälkeen. Nämä erovuoroiset valitaan arvalla.
Hallituksen tehtävänä on toimia yhdistyksen tarkoitusperien ja päämäärien toteuttamiseksi.

Tässä tarkoituksessa hallitus:

 • edustaa yhdistystä ja tekee yhdistyksen puolesta sitoumuksia
 • kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistelee niissä esitettävät asiat
 • valvoo yhdistyksen kokouksissa tehtyjen päätösten noudattamista
 • hoitaa yhdistyksen talouden ja omaisuuden.
 • laatii yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset
 • laatii ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
 • toteuttaa muut yhdistyksen asioiden hoitamiseksi tarpeelliset tehtävät.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.

§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

10 § TILIKAUSI JA TILITARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

11 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammiheinäkuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

12 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kymmenen vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostilla.

13 § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastaja ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
 8. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 10. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen omaisuus on käytettävä purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla sellaisiin tarkoituksiin, joiden hyväksi yhdistys on toiminut.

15§ MUUT MÄÄRÄYKSET

Muutoin yhdistys noudattaa voimassa olevaa yhdistyslakia.

 

Toimintaa tukevat

Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki