Kitkan viisaat

Kitkan Viisaat tyrmää kaivoshankkeet Kitkan vesistön ympärillä - kaivospiirit ja valtaukset purettava PDF Tulosta Sähköposti

Hallituksen kokous 10.11.2010

Käylän Juomasuon ja Rukan Sivakkaharjun sekä Kouvervaaran Lemmonlammen Polar Mining kaivospiirien uraani ja kulta pitoisuudet ovat olleet tiedossa jo 1980 luvulta saakka, kuten mm. geologi Heikki Pankan tutkimusraportit (1989 ja 1992) ja geologi Erkki Vanhasen väitöskirja (2001) osoittavat. Tutkimustulokset osoittavat selkeästi että Kitkan Kouvervaara-Ruka-Käylä-Kitkajoki linjalla myrkylliset ja radioaktiiviset uraani ja torium sekä niiden johdannaiset ovat kytköksissä mm. rypälemäisesti kultaan. GTK:n karttatiedoston mukaan selkeä uraanivyöhyke sijaitsee juuri Kouvervaara-Ruka-Käylä-Oulanka alueella. Siten Polar Miningin tai muiden yhtiöiden kairaus- tai koelouhinta sekä lisätutkimuksien tavoitteena oleva kaivostoiminta tulisi liikuttamaan myös alueen uraania ja toriumia. Tämän vahvistaa myös geologi Heikki Pankka Apu lehden haastattelussa (Apu lehti nro 45/2010 s. 22) toteamus: "Uraani kulkee Rukan esiintymässä käsikädessä, jos kultaa louhitaan uraani nousee mukana." Geologi Pankan mukaan alueen uraanipitoisuudet ovat korkeat; mm. Käylän Juomasuolta on todettu kairauksissa jopa 0,3% - 2.0% uraania, kun pelkän uraanikaivoksen rajana on totuttu uraanigeologien keskuudessa pitämään 0,1%. Lisäksi useat aikaisemmat analysoidut kairausnäytteet osoittavat että alueelta löytyy uraania ja toriumia laajemmaltikin ja ne ovat useimmiten yhteydessä kultaan. GTK:n mukaan Rukan edustan Sivakkaharjun kaivospiiristä on todettu 0,12% uraania.

 

Kansainvälisessä Kitkan Kouvervaaran malmiarviossa todettiin, että Kouvervaaran kulta on uraanin alla, ja uraanin keskimääräinen pitoisuus on 1,5%. Siten jos Kouvervaaran, Rukan Sivakkaharjun ja Käylän Juomasun kultaan halutaan päästä kairauksilla, koelouhinnalla tai laajamittaisella kaivostoiminnalla käsiksi - kosketaan vääjäämättömästi myös uraaniin ja toriumiin sekä niiden myrkyllisiin ja radioaktiviisiin hajoamistuotteisiin, jotka kaikki kokonaisuudessaan muodostavat vakavan saastumis- ja imagoriskin Kitkan vesistölle, alueen ihmisten, luontaistalouden ja matkailun puhtaalle ja turvalliselle elin- ja virkistysympäristölle sekä matkailu- ja luontaiselinkeinojen kehittymiselle. Muistutamme, että modernikin kaivostoiminta aiheuttaa saastepäästöjä sekä vakavia tulvariskejä, kuten Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-altaan uraania sisältämä tulva kevättalvelta 2010 osoittaa.

KLIKKAA KARTTA SUUREMMAKSI

Lisäksi huomautamme, että jo nyt Säkkilän ja Käylän ja Kitkan alueen ihmiset on turhaan tietoisesti altistettu elinympäristön puhtauden, pohjavesien saastumisriskien ja virkistysmahdollisuuksien heikentymiselle, kun alueelle junailtiin 1990-luvulla kaivospiirit: kairaus- ja koelouhintaa, ilman että yhtiöt ja ministeriö kertoi ihmisille malmion uraani- ja torium potentiaalista. Muun muassa Juomasuon kaivosalueet ovat ollet avonaisia, joten alueelta on vapautunut voimakkaamin radonia ja uraanipölyä sekä myrkyllistä uraania ja sen johdannaisia on pääsyt liukenemaan pohjavesiin ja vesistöihin sekä kaivoslampeen. Alueelta on havaittu myös voimakkaasti säteilevää jätemursketta sekä louhoskiviä. Turhilla kairauksilla on lisätty vesiliukoisen uraanin liukenemista pohjavesiin Säkkilän, Käylän, Rukan ja Kitkan alueilla.

Polar Miningin suunnittelemilla lisäkairauksilla, jotka tähtäävät käytännössä uraanikulta kaivostoimintaan on siten samat ympäristö-, vesistö-, terveys- ja imagoriskit sekä saastumisongelmat kuin pelkällä uraanikaivoksella. Viittaamme myös geologian professori Matti Saarniston (koillissanomat 8.6.2007 s.7, haastattelu toimittaja Petri Karjalainen) toteamukseen Käylän Juomasuosta: "Uraanikaivoksen vastustamiseen Saarnistolla on selvä syy, ei ole olemassa ensimmäistäkään esimerkkiä siitä, että uraanin louhinta- ja rikastus olisi onnistuttu pitämään suljetussa järjestelmässä. Uraanin louhintaa ei onnistuta hallitsemaan, onnettomuus sattuu ennemmin tai myöhemmin. Uraanipöly- ja lieju leviää laajalle ja pilaa vesistöt ja pohjavedet pysyvästi. Murskattu jätekivi säteilee radonia moninverroin enemmän kuin ehjä kallion pinta hän luettelee. Tästä vuoksi hän ei myöskään hyväksy esimerkiksi kullan kaivamista, jos kullan mukana nousee uraania. Koillismaalta löytyy tälläinen esiintymä esimerkiksi Käylän Juomasuolta."

Edellämainituista syistä sekä Kitkan Viisaiden yhdistyksen sääntöjen ja tavoitteiden mukaisesti puolustamme Kitkajärven ja Kitkajoen vesistön puhtautta ja tyrmäämme kultaan ja siihen kytkeytyvän uraanin- ja toriumin tutkimus- ja kaivostoiminnan Kitkan vesistöalueella, erityisesti Polar Miningin (Dragon Mining) kaivospiirien (Kouvervaara-Ruka-Käylän Juomasuo) kultauraanimalmijänteessä ja vaadimme alueen kaivospiirien ja valtauksien välitöntä purkua, sekä kaiken kaivostutkimuksien lopettamista ja alueen kaavoittamista muuhun luontaiselinkeinotoimintaan ja matkailukäyttöön. Louhosalueet tulee myös peittää, maisemoida ja aidata sekä laittaa varoituskyltit, kuten kaivosylitarkastaja on jo turvatekniikan laitokselta vuonna 2007 vaatinut.   

Lopuksi toteamme, että meidän kaikkien on parempi olla koskematta Kitka-Ruka-Oulanka matkailu- ja vesistöalueen uraanikultaan ja jättää ne suojaavan maakerroksen alle ikuiseen lepoon - kuten luonto ja luoja on suunnitellut.

Kitkan vesistön puhtauden puolesta

Kitkan Viisaat ry Hallitus

 

Toimintaa tukevat

Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki